Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Defence24 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-372) przy ul. Foksal 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000427851, NIP: 1132857583 REGON: 146224999 zwana dalej „Defence24”.


Aby skontaktować się z Defence24, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: kontakt@defence24.pl lub iodo@defence24.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.


Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia rejestracji do udziału w wydarzeniu (np. konferencja, warsztaty lub webinar), umożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu, w tym do przesyłania informacji dotyczących programu wydarzenia itd. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu wydarzenia. W określonych przypadkach Administrator może przetwarzać Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę art. 6 pkt 1 a) RODO. W każdym takim przypadku zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody]. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie 1 roku od zakończenia wydarzenia albo skutecznego wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych.


Odbiorcy danych


Administrator może przekazać zebrane dane do podmiotów świadczących usługi na jego rzecz, w szczególności: firmy świadczące usługi IT. Ponadto, podane informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa. Każdorazowo przekazanie takie odbywać będzie się wyłącznie w oparciu o zawartą w tym zakresie umowę lub inną wiążącą podstawę prawną. W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.


Dane osobowe mogą w wyjątkowych sytuacjach zostać przekazane do podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora prowadzących działalność poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, Administrator zadba o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.


Mają Państwo następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 1. Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych

  Mają Państwo prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o danych osobowych, które Administrator przechowuje, lub do których ma dostęp. Na każde żądanie Administrator ma obowiązek wysłać również kopię danych osobowych, które przetwarza.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych

  Administrator podejmuje racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie takiej informacji.
 3. Prawo do przenoszenia danych

  Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które zostały dostarczone Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do maszynowego odczytu, jak również prawo do żądania przekazania tych danych innemu Administratorowi, który zostanie wskazany.
 4. Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania

  We wskazanych w przepisach przypadkach mają Państwo uprawnienie, by żądać usunięcia danych osobowych (co dotyczy w szczególności, choć nie wyłącznie sytuacji, gdy wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a Administrator nie będzie miał nadrzędnej prawnie uzasadnionej podstawy przetwarzania lub przetwarzanie odbywa się na cele marketingowe). Uprawnienie to zostanie wykonane przez Administratora bez nieuzasadnionej zwłoki i pod warunkiem, że inne przepisy nie będą nakładać na Administratora obowiązku przetwarzania danych.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

  We wskazanych w przepisach przypadkach i w zależności od indywidualnej sytuacji mają Państwo prawo, by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych osobowych. W takich sytuacjach Administrator nie będzie kontynuować przetwarzania, chyba że wykaże istnienie nadrzędnych, ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub dane są niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem w konkretnej sprawie, w której uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone.